ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรฃอง

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ปีการศึกษา 2566

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

จำนวนครั้งอบรมสัมมนา

จำนวนชั่วโมงการอบรมสัมมนา

หมายเหตุ

1

นายศักดา  ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2

35

 

2

นายวิเชียร  เวชสถิตย์ธรรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3

20

 

3

นายสมอ  ทาเอื้อ

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

2

20

 

4

นายเสน่ห์  พันธุ์ดี

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

6

48

 

5

นางสาวนพมาศ  แย้มเจิม

หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร

3

46

 

6

นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

4

36

 

7

นายชาตรี  ต่ายจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

3

20

 

8

นางนภัชชา  ไกรสิทธิโชค

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

3

24

 

9

นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

4

32

 

10

นายธีรชาติ  ละเหลา

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

3

56

 

11

นางสาวภาวนา  สมเสียง

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

8

80

 

12

นางสาวหทัยพร  มลทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

4

32

 

13

นางสาวน้ำมนต์  ค้าธัญญะ

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

4

30

 

14

นางสายฝน   มาภรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

5

24

 

15

นางปริญาพัชร์  ก่อพงษ์เสงี่ยม

ครูชำนาญการพิเศษ

2

16

 

16

นางสาวสมปอง  ดิษฐ์น้อย

ครูชำนาญการพิเศษ

5

30

 

17

นางสาวรุ่งทิวา  กาฬภักดี

ครูชำนาญการ

3

21

 

18

นางสาวจิราพร  เพ็งพะยม

ครูผู้ช่วย

10

29

 

19

นายเจตริน  ธรรมโชโต

ครูผู้ช่วย

5

35

 

20

นางสาวมนัสนันท์  คำแหง

ครูพี่เลี้ยง

6

30