การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจำปี 2565 - 67

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศซึ่งมีการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 โดยใช้แนวทาง และเครื่องมือการประเมิน โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  จึงได้นำผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2565 มาวิเคราะห์ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อกำหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ดังนี้

  1. การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียน – การมาปฏิบัติงานของครูต้องมาทำงานก่อนเวลา 8 นาฬิกา และเวลากลับต้องกลับหลัง เวลา 16.30 นาฬิกา - การลา ให้ปฏิบัติตามระเบียบของการลา - การเข้าสอนต้องเข้า – ออกตรงเวลา - การออกนอกสถานศึกษาต้องขออนุญาตผู้มีอ านาจก่อน ถึงจะออกนอกสถานศึกษาได้
  2. คุณภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี – การดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาประจ าปี โดยให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผน จะต้องจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ - จัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่นักเรียน และสถานศึกษาให้มากที่สุด
  3. การป้องกันปัญหาการทุจริต - การใช้งบประมาณ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต้องช่วยกันรักษาของใช้ส่วนร่วม และใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุดต่อตัวนักเรียนและโรงเรียน - การใช้อำนาจของผู้บริหาร และครูผู้สอนต้องอยู่ในขอบเขตของใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด - การป้องกันการทุจริต ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา โดย ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแก่ผู้รับบริหารทุกฝ่าย โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กำหนดมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สถานศึกษา โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในโรงเรียน ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะ ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ลูกจ้างในโรงเรียน มี คุณธรรมและมีความโปร่งใสในการทำงาน โดยปราศจากการทุจริตในทุกแบบ เพื่อป้องกัน มิให้เกิดปัญหาการ ทุจริตในสถานศึกษาต่อไป

 

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ของ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

 

            ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ในประงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

 

มาตรการ

วิธีการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ผลการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

02 ข้อมูลผู้บริหาร

เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหาร

นายเสน่ห์  พันธุ์ดี

ม.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นำข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเพิ่มเติม

นายเสน่ห์  พันธุ์ดี

ม.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

09 Social Network

เพิ่มตำแหน่งเว็บไซต์ เพิ่ม Messenger Live Chat และเชื่อมต่อไปที่ Facebook

นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว

ม.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

ก.พ. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

ก.พ. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

ฝ่ายวิชาการ

ก.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ฝ่ายวิชาการ

ก.พ. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

017 E-Service

จัดทำระบบให้บริการออนไลน์ผ่าน google form

ฝ่ายวิชาการ

ก.พ. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

มี.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

มี.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

 

มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

การติดตามผล

ข้อเสนอแนะ

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

มี.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบุคลากร

มี.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบุคลากร

มี.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบุคลากร

มี.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

รายงานผลประจำปี

ฝ่ายบุคลากร

มี.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ฝ่ายวิชาการ

มี.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางร้องเรียนผ่านทาง Google form

ฝ่ายวิชาการ

มี.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติการร้องเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ส.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์หน่วยงาน

ฝ่ายวิชาการ

ส.ค. 66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

นำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานคิวอาร์โคตแบบวัด EIT

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

  1. หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐเครื่องมือหนึ่งโดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพขององค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้นการประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพสำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

  1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พบว่า มีผลคะแนนภาพรวมหน่วยงานอยู่ที่ 85.65 คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 มีค่าคะแนนเท่ากับ  87.45

ตัวชี้วัดที่ 2 มีค่าคะแนนเท่ากับ  73.78

ตัวชี้วัดที่ 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ  82.00

ตัวชี้วัดที่ 4 มีค่าคะแนนเท่ากับ  78.02

ตัวชี้วัดที่ 5 มีค่าคะแนนเท่ากับ  82.47

ตัวชี้วัดที่ 6 มีค่าคะแนนเท่ากับ  82.28

ตัวชี้วัดที่ 7 มีค่าคะแนนเท่ากับ  75.40

ตัวชี้วัดที่ 8 มีค่าคะแนนเท่ากับ  79.53

ตัวชี้วัดที่ 9 มีค่าคะแนนเท่ากับ  95

ตัวชี้วัดที่ 9.1 มีค่าคะแนนเท่ากับ  100

ตัวชี้วัดที่ 9.2 มีค่าคะแนนเท่ากับ  75

ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีค่าคะแนนเท่ากับ  100

ตัวชี้วัดที่ 9.4 มีค่าคะแนนเท่ากับ  100

ตัวชี้วัดที่ 9.5 มีค่าคะแนนเท่ากับ  100

ตัวชี้วัดที่ 10 มีค่าคะแนนเท่ากับ  93.75

ตัวชี้วัดที่ 10.1 มีค่าคะแนนเท่ากับ  87.50

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มีค่าคะแนนเท่ากับ  100

  1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐในปี พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่   ดาวน์โหลด Report_ITA_66

 

 

                           

  1.