การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 

                         

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เอื้อต่อการบริหารงาน บุคคลเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย

  1. 1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารสถานศึกษาคือ

1.1 ด้วยเกียรติของข้า: ข้าขอสัญญาว่า

ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีผลประโยชน์ของ นักเรียน  ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสำคัญ มุ่งสร้างเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติ ราชการ

ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้มี ประสิทธิภาพ

ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือก ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริมความเข้มแข็ง ของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 

1.2 เจตจำนงสู่การปฏิบัติ

ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา

ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย

ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์

ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารที่ดี

  1. 2. กำหนดนโยบายโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ซึ่งใช้เป็นวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย

 2.1 วิสัยทัศน์

                     โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทยและความพอเพียง

               2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา

           ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration Standard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3 แนวทางการพัฒนา

   2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการ มีส่วนรวมและปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมทำในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงานตาม ภารกิจระดับพื้นที่และระดับนโยบาย

  2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

  2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครูบุคคลากรทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมายระเบียบและวินัย ความ ซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและการบริการที่ดี

  2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานภาครับ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทานการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต

 2.3.5 จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา คุณภาพ การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนา การศึกษาของ ภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  20 ปีเป็นเป้าหมายความสำเร็จที่สำคัญ

2.3.6 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดย อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้กำหนดโครงการ/ กิจกรรมการดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและ ITA

2.3.7 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ ของครู  

2.3.8 นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความสำคัญ ประกาศกำหนด นโยบายจัดทำแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง

2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การดำเนินงานตามแผน (D) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (ACT) มาใช้ พัฒนาคุณภาพการบริหารละการดำเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสำนักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และ ระดับ โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

                      2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดำเนินงานในทุก ระดับทั้ง ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน และจัดให้ มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน

2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และนำศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการ บริหารจัด การศึกษาการเรียนรู้และการบริการ

2.4 เป้าหมายความสำเร็จ

      2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย

   1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยไม่รวมไม่ต่ำกว่าระดับดีมาก

 2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 40

    2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย

1) มีคะแนนผลกรทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่ น้อยกว่าร้อยละ 40

      2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ50  

2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55

2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  1. 3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย

         3.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นสำคัญ

 3.2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ไม่ยืดผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้องโดยมิชอบ

         3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

         3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม บรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน

                   3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน

3.6 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการที่ดี

3.7 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

3.8 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

3.9 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ความสำคัญกับการนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

3.10 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การดำเนินงานตามแผน (DO) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ ปรับปรุง แก้ไข (Act) งานในหน้าที่รับผิดชอบ

3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้ง ดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดำเนิน มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดำเนินงาน การดำเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

        3.12 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนำศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคลื่อนสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

        3.13 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษใน เรื่องต่อไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ ONET หรือ NT การประกันคุณภาพ การศึกษาการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจน ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ