มาตรฐานการ ให้บริการ 

บทที่

บทน

. ความเป็นมา  

        โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการต่อผู้มาขอรับ บริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ

. วัตถุประสงค์    

    ๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในสังกัด ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ผู้มา ติดต่อราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

    ๒.๒ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

. คำจำกัดความ    

การบริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี

ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและคำชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร เบื้องหลัง ความส าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานวิชาการ  งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ดังนั้นถ้าบริการที่ดีผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้า     เป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย 

ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากองค์กรโดยตรง หรือผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึง

ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย 

ผู้ให้บริการ   หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งได้รับมอบหมายให้

ทำหน้าที่คอยให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จาก

การดาเนินการขององค์กร เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน บริษัท/ เอกชน รวมทั้งผู้รับบริการ เป็นต้น 

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ          หมายถึงข้อกำหนด หรือขั้นตอนในการทำงาน

กระบวนการทำงานให้บริการ ซึ่งมีรยะยะเวลาที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในแต่ละ งานที่ให้บริการ จะกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการท างานแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมาย ความยากง่ายของ การปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจ    หมายถึง ระดับความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ ระดับความพึงพอใจของบุคคลมีความสุข ชอบใจ พอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความ ต้องการของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนอง 

 

2

 บทที่ ๒ 

งานการให้บริการ 

        โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มีแนวทางและวิธีการ ให้บริการ   ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติบริหาร ราชการแผ่นดิน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความพึงพอใจ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์คุ้มค่า 

งานการให้บริการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

๑) ขั้นตอนการย้ายเข้า 

๒) ขั้นตอนการย้ายออก / ลาออก 

๓) ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

๔) กระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่  ดาวน์โหลด kumeomattatanservice