พระประจำโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  คือ หลวงพ่อพุทธวิโมกข์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  คือ  ต้นมะสัง