แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัดุ 

1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลด kantonjatseoa

2. แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลด babjatseoajatjang_65 

3. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้่าง ฉบับที่ 1  ดาวน์โหลด panjutjang1_65

4. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้่าง ฉบับที่ 2  ดาวน์โหลด panjutjang2_65