ข้อมูลสถิติการ ให้บริการ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

    https://forms.gle/LuDkprtKFmtHKCtMA

2. คู่มือการขอใช้บริการสถานศึก สำหรับประชาชน 

2. ข้อมูลสถิติการให้บริการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

    ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565

 

ที่

รายละเอียดการให้บริการ

..-64

..-64

..-64

..-65

..-65

มี..-65

เม..-65

..-65

มิ..-65

..-65

..-65

..-65

รวม

 

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

การรับหนังสือราชการ

90

103

85

94

76

67

45

78

102

85

73

94

992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

การขอหนังสือรับรองสวัสดิการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

การขอหนังสือรับรองข้าราชการฯ

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

การขอหนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

การขอคัดสาเนา ก.พ.๗

-

--

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

การขอพระราชทานเพลิงศพ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

การขอหนังสือรับรองครูต่างชาติฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

การลาป่วย ลากิจ ของผู้บริหาร

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

การลากิจส่วนตัวเพื่อดูแลบุตร

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

การลาอุปสมบท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

การลาไปต่างประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

การขออนุญาตไปต่างประเทศ (ไปราชการ)

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                         ข้อมูลสถิติการให้บริการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเดคราะห์

 

 

 

 

 

 

 

ตามอานาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

รายละเอียดการให้บริการ

..-64

..-64

..-64

..-65

..-65

มี..-65

เม..-65

..-65

มิ..-65

..-65

..-65

..-65

รวม

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

 

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

การขอหนังสือรับเงินเดือน

-

-

2

-

-

-

 

-

-

3

-

-

-

5-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ธนาคารออมสิน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

-

-

-

-

3

1

 

-

-

--

-

4

-

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ธนาคารกรุงไทย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

การขอหนังสือรับรองภาษีฯ (ลูกจ้างชั่วคราว)

-

-

 

 

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานวิชาการและกิจกรรมพัฒนผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

การจัดซื้อแบบพิมพ์(ปพ.)

 

 

 

 

 

-

 

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ปพ.๑-๓ , ปพ.๑-๓ บ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

-

1

-

-

-

-

 

-

-

-

-

1

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ไม่พักค้างคืน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(พักค้างคืน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ไปต่างประเทศ)