คติพจน์ของโรงเรียน  "  ปฺญญา  นรานํ  รตนํ  "   ความหมายคือ  ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

  คำขวัญของโรงเรียน   รอบรู้วิชาการ  งานดี  กีฬาเก่ง  เคร่งคุณธรรม