บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน

          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตามที่กำหนดไว้ได้   ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคณะครู บุคลกรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน เป็นอย่างมาก ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี  ดาวน์โหลด panpattanaedu_66   

2. แผนปฏิบัติการประจำปี 2566

 

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งหมดได้ที่นี

ดาวน์โหลด panpatibatkan_66_new