การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

                             รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
                                   ของ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
                                            ประจำปีงบประมาณ
2564-65

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา  (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2565)

  • ข้อมูลที่ตั้งสถานศึกษา

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งอยู่เลขทื่ 200 หมู่ 8 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัด

ชัยนาท  รหัสไปรษณีย์ 17130

 

  • ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับ

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

4

12

16

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

16

0

16

รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1

20

12

32

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

11

11

22

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

12

11

23

รวมมัธยมศึกษาปีที่ 2

23

22

45

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

13

10

23

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

14

11

25

รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3

27

21

48

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

70

55

125

       

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

10

10

20

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

10

10

20

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

9

13

22

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

6

15

21

มัธยมศึกษาปีที่ 6

8

19

27

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

43

67

110

         

รวมนักเรียนทั้งหมด

113

122

235

 

 

 

  •   ข้อมูลบุคลากร

           

                     

ตำแหน่ง

รับ

เงินเดือน

ในอันดับ

 

วิทยฐานะ

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน

ค.ศ. 1

ปฏิบัติการ

-

-

-

 

ค.ศ. 2

ชำนาญการ

-

-

-

 

ค.ศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

1

-

1

 

ค.ศ. 4

เชี่ยวชาญ

-

-

-

 

ค.ศ. 5

เชี่ยวชาญพิเศษ

-

-

-

2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ค.ศ. 1

ปฏิบัติการ

-

-

-

 

ค.ศ. 2

ชำนาญการ

-

-

-

 

ค.ศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

-

-

-

 

ค.ศ. 4

เชี่ยวชาญ

-

-

-

3. ครู

ค.ศ. 1

ปฏิบัติการ

-

1

1

 

ค.ศ. 2

ชำนาญการ

-

1

1

 

ค.ศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

4

8

12

 

ค.ศ. 4

เชี่ยวชาญ

-

-

-

 

ค.ศ. 5

เชี่ยวชาญพิเศษ

-

-

-

4. ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

 

1

2

3

5. ครูอัตราจ้าง

ครูพี่เลี้ยง

 

-

1

1

 

ครูอัตราจ้าง

 

-

1

1

 

ธุรการ

 

-

1

1

รวมทั้งสิ้น

6

15

21

 

ทางการศึกษาของบุคลากร

วุฒิ

การศึกษา

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

ปริญญาโท

5

3

8

ปริญญาตรี

1

12

16

 

ข้อมูลการเข้ารับการอบรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตารางแสดงจำนวนครั้งต่อชั่วโมงที่เข้าประชุม/ปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา/และการศึกษาดูงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ปีการศึกษา 2563

จำนวนครั้ง

จำนวนชั่วโมง

1

นายชาตรี  ต่ายจันทร์

9

54

2

 น.ส.ณัฐณิชาช์  บุญไว

5

28

3

นางสายฝน  มาภรณ์

3

20

4

นางปริญาพัชร์  ก่อพงษ์เสงี่ยม

3

20

5

นายสมอ  ทาเอื้อ

3

20

6

น.ส.สุภาพร  สอนอินต๊ะ

3

20

7

น.ส.มนัสนันท์  คำแหง

1

20

8

น.ส.น้ำมนต์  ค้าธัญญะ

8

93.5

9

นางนภัชชา  ไกรสิทธิโชค

4

22

10

น.ส.สมปอง  ดิษฐ์น้อย

14

84

2011

นายวิเชียร  เวชสถิตย์ธรรม

8

48

12

น.ส.รุ่งทิวา  กาฬภักดี

1

26

13

น.ส.ภาวนา  สมเสียง

5

36

14

น.ส.นพมาศ  แย้มเจิม

3

24

15

นายเจตริน  ธรรมโชโต

5

68

16

น.ส.จิราพร  เพ็งพะยม

4

31

17

นายธีรชาติ  ละเหลา

3

20

18

น.ส.ณปภัช  กล้าสาริกิจ

3

24

19

น.ส.หทัยพร  มลทอง

3

20

20

นายเสน่ห์ พันธุ์ดี

3

20

21

นายศักดา ใจตรง

 

 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล  ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจำนวนครั้งต่อชั่วโมงที่เข้าประชุม/ปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา/และการศึกษาดูงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ปีการศึกษา 2563

จำนวนครั้ง

จำนวนชั่วโมง

1

นายชาตรี  ต่ายจันทร์

11

72

2

 น.ส.ณัฐณิชาช์  บุญไว

3

33

3

นางสายฝน  มาภรณ์

5

30

4

นางปริญาพัชร์  ก่อพงษ์เสงี่ยม

4

30

5

นายสมอ  ทาเอื้อ

3

20

6

น.ส.สุภาพร  สอนอินต๊ะ

5

32

7

น.ส.มนัสนันท์  คำแหง

2

24

8

น.ส.น้ำมนต์  ค้าธัญญะ

14

77.5

9

นางนภัชชา  ไกรสิทธิโชค

4

22

10

น.ส.สมปอง  ดิษฐ์น้อย

13

66

11

นายวิเชียร  เวชสถิตย์ธรรม

2

20

12

น.ส.รุ่งทิวา  กาฬภักดี

6

20

13

น.ส.ภาวนา  สมเสียง

3

36

14

น.ส.นพมาศ  แย้มเจิม

5

36

15

นายเจตริน  ธรรมโชโต

5

47

16

น.ส.จิราพร  เพ็งพะยม

6

42

17

นายธีรชาติ  ละเหลา

1

20

18

น.ส.ณปภัช  กล้าสาริกิจ

5

30

19

น.ส.หทัยพร  มลทอง

13

39

20

นายเสน่ห์ พันธุ์ดี

7

27

21

นายศักดา ใจตรง

 

 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล  ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่  ดาวน์โหลด kaomulobromkru