แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม

ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วัตถุประสงค์

          แบบรายงานการประเมินจริยธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐรายงานการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาทิ การตรวจสอบภูมิหลัง/ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม การประเมินสมรรถนะ หรือ การปฏิบัติราชการ หรือการแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือการพัฒนา หรือการสอบวัดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม เป็นต้น

 

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ ..................................................................................................................................

ปีงบประมาณ ......................................................................................................................................................

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ........................................................................................................................................

 

ประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานใช้ดำเนินการภายในหน่วยงาน

          ชื่อประมวลจริยธรรม .............................................................................................................................

          URL ที่เผยแพร่ ......................................................................................................................................

ข้อกำหนดจริยธรรมที่หน่วยงานใช้ดำเนินการภายในหน่วยงาน (ถ้ามี)

          ชื่อข้อกำหนดจริยธรรม ..........................................................................................................................

          URL ที่เผยแพร่ ......................................................................................................................................

 

ชื่อการดำเนินการหรือกิจกรรมการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมที่นำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

          ................................................................................................................................................................

 

  1. ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้นำผลการประเมินพฤติกรรมไปใช้ประกอบการดำเนินงาน

          ................................................................................................................................................................

 

  1. 2. รายละเอียดการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวล จริยธรรม หรือข้อกำหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ (Dos & Don’ts)

          ................................................................................................................................................................          ................................................................................................................................................................

 

  1. สรุปผลการดำเนินการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม

          ................................................................................................................................................................          ................................................................................................................................................................

 

  1. รายละเอียดการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

          ................................................................................................................................................................          ................................................................................................................................................................

 

  1. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

          ................................................................................................................................................................          ................................................................................................................................................................

หมายเหตุ กรณีหน่วยงานมีการดำเนินการหรือกิจกรรมการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมที่นำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 1 การดำเนินการ/กิจกรรม สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

 

 

               ผู้รายงาน ..................................................................

         (...............................................................)

                 ตำแหน่ง ....................................................................

 

 

 

           ผู้บังคับบัญชา ...................................................................

         (...............................................................)

                 ตำแหน่ง ....................................................................

 

ดาว์นโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่่นี่  ดาวน์โหลด babformreportpolkanpramern