แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัดุ 

1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลด kantonjatseoa

2. แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลด babjatseoajatjang_65