แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 

 

คำนำ

                   โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อำเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยกำหนดนโยบาย จุดเน้นโครงการ/กิจกรรม  ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ  และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อำเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ขอขอบคุณคณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการนี้   จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ฝ่ายแผนงานงบประมาณโรงเรียน

สารบัญ

                                                                                                                  หน้า

ส่วนที่ 1

          ข้อมูลทั่วไป                                                                                             2

          ข้อมูลบุคลากร                                                                                          4

          ข้อมูลนักเรียน                                                                                          5

          ข้อมูลทรัพยากร                                                                                        6

          ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา                                                                            7

ส่วนที่ 2

          สภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษา                                                                  13

          ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน                                                                            16

ส่วนที่ 3

          สรุปโครงการ / แผนงาน / รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม                                        21

          ฝ่ายวิชาการ                                                                                           22

          ฝ่ายบุคลากร                                                                                                                                           156

          ฝ่ายงบประมาณ                                                                                      161

          ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                                      169

ส่วนที่ 4

          ความเห็นของกรรมการสถานศึกษา                                                         201

 

เอกสารทั้งหมด  ดาวน์โหลด panpatibatkan_65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1