โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ได้มีโอกาสร่วมประชุมกับ สภ.เนินขาม  ตามโครงการ " ตำรวจโรงเรียน " เพื่อร่วมปรึกษาหารือและหาแนวทางป้องในด้านต่างๆ  ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดา  ใจตรง  และคณะครูฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 27  ก.ค. 2566  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์