ประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

                                                           เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                                                                   ----------------------------------

               เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทั้งองค์กรรวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตรากำลัง ดังนี้

 1. จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการทบทวนกระบวนการทำงาน และกำหนดกรอบ

อัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

 1. การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนด หน้าที่ตามความรู้รับผิดชอบในส่วนราชการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน บุคคลของสถานศึกษา
 2. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้จัดทำขั้นตอนและประกาศ ทางเว็บไซด์พร้อมติดป้ายประชา สัมพันธ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจน
 3. การย้ายของผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
 4. จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรใน สถานศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำความรู้ในด้าน ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 5. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกสายงานได้รับ ความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่เป็นไปตามตำแหน่งแต่ละประเภท
 6. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ และเป็นไป ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
 7. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ หลักการจัดการศึกษา
 8. การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือ ความรู้ความสามารถเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด
 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด
 10. การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบได้

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                               ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

 

                                                ลงชื่อ         

                                                              ( นายศักดา   ใจตรง )  

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

 

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ประจำปีการศึกษา 2566