หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ดาวน์โหลด lakkenkansunha

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  ดาวน์โหลด kankatleagkru

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลด kanpramernkru_1

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการแฏิบัติงานบุคลากร ดาวน์โหลด kanpramernkru