โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  ได้จัดการประเมินผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินผลงานในรอบที่ 2   ประจำปีการศึกษา  2564  ตามข้อตกลง และประเด็นท้าทาย  ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว. PA  ในระหว่างวันที่  21 -  23  กันยายน  พ.ศ. 2565