โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท  ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ให้ไปร่วมจัดนิทรรศการใน  หัวข้อ 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และนำผลงานของครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ  ไปร่วมแสดงอีกด้วย  เมื่อวันที่ 20  ก.ค. 2566  ณ โรงเรียนพุทธมงคล  อ.เมือง จ.อุทัยธานี