โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถึงอันตรายของสารเสพติดประเภทต่างๆ ให้กับชุมชนและเยาวชนในท้องถิ่นได้รับทราบและตระหนักถึงพิษร้ายของสารเสพติด