โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ .ให้กับนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล  ในมหาวิทยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2566.....ที่ผ่านมา