โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท  ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ให้กับกองลุูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อเป็นการปลูกฝัง ค่านิยม  คุณลักษระอันพึงประสงค์  และคุณธรรมจริยธรรม  ให้กับนักเรียน ตามนโยบายของในหลวง รัชกาลที่ 10  ที่มีความประสงค์ให้ดำเนินการในเรื่องของจิตอาสา  ในสถานศึกษาทุกสังกัด  ในระหว่างวันที่  8-11  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์